Basic Training - Church Planting - Spanish

Basic Training | Financial Issues - Spanish
Basic Training | Financial Issues - Spanish (6:43)
Basic Training | Setting Up The Church - Spanish
Basic Training | Setting Up The Church - Spanish (7:08)
Basic Training | Support Structures - Spanish
Basic Training | Support Structures - Spanish (12:08)